Usługi

Dotacje i zachęty inwestycyjne

Zespół Doradztwa Europejskiego pomaga w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje ze środków europejskich (fundusze UE, programy międzynarodowe) oraz środków krajowych (granty rządowe, zwolnienia podatkowe na działalność prowadzoną w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

Dodatkowo posiadamy doświadczenie w procesie notyfikowania uzyskanej pomocy publicznej oraz przygotowaniu zgłoszeń do Komisji Europejskiej. 

Nasze wsparcie w obszarze dotacji i zachęt inwestycyjnych obejmuje m.in.:

  • opracowanie koncepcji projektu oraz przygotowanie optymalnej strategii aplikowania;
  • dofinansowanie w ramach konkretnego schematu wsparcia;
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i biznes plan) wraz z niezbędnymi załącznikami;
  • przygotowanie oraz weryfikację studiów wykonalności;
  • weryfikację dodatkowych załączników do dokumentacji aplikacyjnej pod kątem ich zgodności z krajowymi oraz wspólnotowymi zasadami udzielania pomocy publicznej (m.in. efekt zachęty, opinia o innowacyjności);
  • wsparcie w trakcie oceny dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie;
  • asysta w trakcie rozliczania projektu oraz przygotowanie przedsiębiorcy do kontroli śródokresowej oraz kontroli końcowej;
  • wsparcie w negocjacjach w zakresie możliwości wprowadzenia modyfikacji w realizowanym projekcie (m.in. wnioski o aneks, zgłoszenia planowanych zmian w inwestycji).