Aktualności

KAS opublikowało 30 sierpnia br. informację na temat opiniowania wniosków o interpretację dotyczących darowizny znaków towarowych

Last update on 31 sierpnia 2017.

Szef KAS na stronie internetowej zwraca uwagę na wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, w których podatnicy PIT dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny wskazujący, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Opisywany schemat składa się z następujących etapów:

  • założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka jawna, spółka komandytowa), do której przystępują także osoby z kręgu najbliższej rodziny wnioskodawcy (wnioskodawców),
  • dokonanie przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej spółki osobowej, w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. prawa do znaku towarowego), wytworzonej przez darczyńcę i wykorzystywanej w jego dotychczasowej działalności gospodarczej,
  • rozpoczęcie wykorzystywania otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze darowizny prawa.

Schemat taki, w ocenie szefa KAS, jest sztuczny i pozwala na osiągnięcie korzyści podatkowej polegającej na jednoczesnym rozpoznawaniu przez spółkę osobową kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz rozpoznawaniu przez wspólnika, prowadzącego działalność gospodarczą, kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz spółki osobowej.

Powyższą informację można uznać za ostrzeżenie przed podejmowaniem działań opartych na powyższym schemacie. Szef KAS wskazuje, że identyfikacja zastosowania tego schematu w rozliczeniach podatkowych może skutkować wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Informacja Szefa KAS na temat opiniowania wniosków ORD-IN dotyczących darowizny znaków towarowych

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy