Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców a PIT

Last update on 24 sierpnia 2017.

Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem opodatkowania jego dochodów w Polsce, niezależnie od faktu, czy obcokrajowiec posiada certyfikat rezydencji z innego państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez takich podatników uważa się w szczególności dochody (przychody) z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia (vide art. 3 ust. 2b ustawy o PIT).

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (dalej: UPO). Zazwyczaj, uregulowania UPO (np. art. 15 umowy z Ukrainą, z Białorusią) przewidują, że uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba, mająca miejsce zamieszkania np. na Ukrainie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko tam, chyba że praca wykonywana jest np. w Polsce. Jeżeli praca jest wykonywana w Polsce, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane właśnie w Polsce. Jednakże wynagrodzenia jakie osoba mająca miejsce zamieszkania na Ukrainie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

  • (i) odbiorca przebywa w drugim Państwie (w Polsce) przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, oraz
  • (ii) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, oraz
  • (iii) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Innymi słowy, w sytuacji, gdy zatrudniający cudzoziemców podmiot posiada siedzibę w Polsce, nie dojdzie do spełnienia w/w warunków, czyli wynagrodzenie uzyskiwane przez obcokrajowców zostanie opodatkowane w Polsce.

Istnieje możliwość, aby na polskim pracodawcy nie ciążyły obowiązki płatnika z tytułu zatrudniania obcokrajowców. Wystarczy, aby współpraca została nawiązana na podstawie umowy zlecenia / umowy o dzieło, a zleceniobiorca legitymował się ważnym certyfikatem rezydencji i nie posiadał stałej placówki, za pośrednictwem której świadczy usługi w Polsce. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu, dochód uzyskiwany przez cudzoziemców nie będzie opodatkowany w Polsce.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ww. rozwiązaniem, zachęcamy do kontaktu

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy