Aktualności

Finansowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Last update on 24 sierpnia 2017.

Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska przedsiębiorstw prowadzących działalność w danej branży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa (duże oraz MŚP), a także konsorcja złożone z przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu prac przewidzianych w projekcie:

 • od 25% do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe,
 • od 50% do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe.

Poszczególne programy sektorowe są w chwili obecnej w różnych stadiach przygotowania i realizacji, a kolejne, jak na przykład INNOship – dedykowany sektorowi stoczniowemu – są w przygotowaniu. My natomiast zachęcamy do zapoznania się z tymi, których uruchomienie planowane jest w najbliższych miesiącach.

Najwcześniej, bo już 2 października 2017 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w drugim konkursie w ramach programu PBSE. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, odnawialnej jak i sieci elektroenergetycznych. Nabór w tym konkursie potrwa do 1 grudnia 2017 roku.

Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach konkursu musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu, wśród których znajdują się zagadnienia dotyczące:

 • redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy funkcjonalności, i efektywności energetyki konwencjonalnej,
 • innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych gałęziach energetyki odnawialnej, w tym m. in. nowych materiałów do produkcji paneli fotowoltaicznych czy przetwarzania popiołów ze spalania biomasy,
 • sieci elektroenergetycznych, a w tym takich zagadnień jak smart grid, smart metering oraz magazynowanie energii.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 120 000 000 zł, zaś maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych pojedynczego projektu wynosi 40 000 000 zł.

Program INNOSBZ, który został ogłoszony 16 sierpnia 2017 roku, zaś sam nabór potrwa od 16 października do 18 grudnia 2017 roku, jest dedykowany branży systemów bezzałogowych. Jego grupą inicjatywną są przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. W ramach programu, wsparcie będzie przeznaczone na rozwój i produkcję systemów awioniki, łączności bezprzewodowej, sensorów awionicznych i obserwacyjnych, a także platform bezzałogowych, napędów dla nich oraz systemów logistyki i wsparcia technicznego. W tym programie, do rozdysponowania pomiędzy zainteresowanych przedsiębiorców przeznaczono 50 000 000 zł.

Swój własny program pod nazwą INNOSTAL realizuje również branża stalowa. Ogłoszenie tego konkursu opublikowano przed kilkoma dniami, zaś nabór potrwa od 9 października do 8 grudnia 2017 r. Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu, będą dotyczyć:

 • nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
 • nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
 • odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 • optymalizacji zużycia energii, materiałów, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
 • innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
 • innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających procesy technologiczne.

Budżet programu stalowego to 95 000 000 zł, zaś wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu musi mieścić się w przedziale 2 000 000 – 30 000 000 zł. W ostatnim naborze na 21 złożonych projektów 20 otrzymało decyzję o dofinansowaniu na łączną kwotę dofinansowania 133 762 833,71 zł.

Do skorzystania z programów sektorowych skłonić powinien szeroki katalog kosztów zakwalifikowanych do współfinansowania – tzw. kosztów kwalifikowanych. W przypadku programów sektorowych są to koszty:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie prac B+R,
 • podwykonawstwa (zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),
 • aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja lub odpłatne korzystanie),
 • pozostałe koszty operacyjne takie jak m.in. materiały, utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

Nowością względem wcześniejszych naborów jest możliwość współfinansowania ze środków UE prac przedwdrożeniowych, będących działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań w działalności gospodarczej, umożliwiającymi doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować – w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski złożone w ramach programów sektorowych są oceniane według jednolitych kryteriów, wśród których najważniejsze są:

 • adekwatność zaplanowanych prac B+R do założonych celów projektu,
 • skład zespołu badawczego oraz zasoby techniczne, które powinny zapewniać prawidłową realizację zaplanowanych prac B+R,
 • nowość rezultatów projektu,
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia.

Dofinansowanie na prowadzenie prac B+R nie ogranicza się jednak tylko do branż premiowanych w programach sektorowych. Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków z poddziałania 1.1.1 tzw. Szybkiej Ścieżki, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym na dofinansowanie prac B+R małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przeznaczono aż 1 350 000 000 zł. Niewątpliwym ułatwieniem będzie dla przedsiębiorców zmodyfikowany system oceny prepanelowej projektów. Prepanel odbywa się w miejscu realizacji projektu i bierze w nim udział minimum dwóch ekspertów merytorycznych i jeden przedstawiciel Instytucji, zaś ocena jest prowadzona w zakresie wszystkich kryteriów. Otrzymane w czasie prepanelu wskazówki i uwagi pomogą lepiej przygotować się do panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Minimalna wartość projektów dla przedsiębiorstw MŚP to 2 mln zł (w przypadku projektów realizowanych w woj. mazowieckim – 5 mln zł), a dla dużych przedsiębiorstw 12 mln zł.

Zachęcamy Państwa zatem, by przy wsparciu Accreo skorzystać z możliwości jakie dają programy sektorowe, i rozwijać innowacyjne produkty i usługi z wykorzystaniem unijnego współfinansowania.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy