Aktualności

Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej

Last update on 15 maja 2017.

Krajowe fundusze OZE

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący budowę lub ...

Czytaj dalej

Czy wewnątrzgrupowe finansowanie działań restrukturyzacyjnych jest sprzeczne z zasadą arm's length?

Last update on 15 maja 2017.

W przedmiotowym dokumencie znalazło się stwierdzenie, iż „(…) w normalnych warunkach obrotu działające rozsądnie podmioty gospodarcze, kierujące się celami ekonomicznymi oraz oceną ryzyka biznesowego, nie udzielają finansowania (poprzez pożyczki czy obligacje) na nabycie własnych składników majątku (w szczególności udziałów w spółkach zależnych), jeżeli ten majątek generuje dla nich przychody (przychody ze spółek zależnych)”.

Takie generalne oraz ...

Czytaj dalej

Łowy na agresywne optymalizacje

Last update on 15 maja 2017.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez służby skarbowe doszło do ujawnienia scenariusza, którego wdrożenie pozwalało zminimalizować obciążenia podatkowe FIZ-ów. Na wstępie należy przypomnieć, że do końca 2016 r. podmioty te były zwolnione z podatku dochodowego („CIT”). FIZ-y były z tego powodu – mimo ograniczeń dotyczących charakteru posiadanych aktywów – instytucjami chętnie wykorzystywanymi przez inwestorów. Jednak w wyniku przyjętej ...

Czytaj dalej

Funkcjonowanie jednoosobowej spółkia z ograniczoną odpowiedzialnością

Last update on 12 maja 2017.

Kodeks spółek handlowych (dalej „ksh”) wprowadza szczególne wymogi związane z funkcjonowaniem jednoosobowych spółek. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje, które powinny wyjaśnić wszystkie odmienności oraz pomóc w prowadzeniu działalności w tej formie.

Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 4 § 1 pkt 3) ksh spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy / przejmującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe

Last update on 25 kwietnia 2017.

W obecnych czasach transakcje dotyczące nabycia, podziału, przejęcia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części są bardzo częstą formą aktywności biznesowej.

Decydując się na transakcje z udziałem przedsiębiorstw, podmioty często skupiają się jedynie na ocenie ich konsekwencji na gruncie CIT i VAT w momencie transakcji. Dokonując przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) należy jednak pamiętać, że przejmujący ZCP ...

Czytaj dalej

Weryfikacja profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych przez organy kontroli skarbowej a dowody świadczenia usług

Last update on 25 kwietnia 2017.

Organy coraz częściej badają profile funkcjonalne podmiotów powiązanych. Mogą także niezależnie badać zasadność ponoszenia kosztów i posiadane dowody na współmierność kosztów z przychodami prowadzonej działalności. Przykładem może być Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. akt. I Sa/Łd 1060/16).
Przedmiotowe orzeczenie jest szczególnie ciekawe, gdyż w opisanym stanie faktycznym ...

Czytaj dalej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych - nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie luki w VAT.

Last update on 25 kwietnia 2017.

W dniu 20 marca 2017 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych, autorstwa Ministerstwa Finansów. Ratio legis nowych uregulowań opiera się na stworzeniu podstaw prawnych do prowadzenia przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu informatycznego umożliwiającego analizę ryzyka wykorzystywania działalności banków lub SKOK-ów do dokonywania wyłudzeń ...

Czytaj dalej

Polska Wschodnia – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców

Last update on 18 maja 2017.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 kwietnia br. ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który jest uzupełnieniem i wzmocnieniem ...

Czytaj dalej

Wynajem aut pracownikom już nieopłacalny?

Last update on 25 kwietnia 2017.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. I FSK 1721/15) dotyczący odliczenia VAT w przypadku wynajmu aut firmowych pracownikom. Niestety, zdaniem sądu, pobieranie odpłatności od pracownika za prywatny użytek samochodu służbowego, nie daje przedsiębiorcy prawa do odliczenia 100% kwoty VAT.

Należy zauważyć, że ograniczenia przewidziane w art. 86a ustawy o VAT ...

Czytaj dalej

Zwrot dotacji a ujęcie odpisów amortyzacyjnych w deklaracji CIT

Last update on 27 marca 2017.

Źródłami finansowania nabycia środka trwałego mogą być nie tylko własne składniki majątkowe czy też kapitał obcy, ale również i dotacje. Może się jednak zdarzyć tak, że w wyniku określonego zdarzenia, część dotacji zostanie danemu podmiotowi cofnięta. Utrata takiej pomocy finansowej niesie za sobą określone konsekwencje na gruncie podatków dochodowych.

Jeden z najnowszych wyroków NSA z ...

Czytaj dalej