Aktualności

Zwrot dotacji a ujęcie odpisów amortyzacyjnych w deklaracji CIT

Last update on 27 marca 2017.

Źródłami finansowania nabycia środka trwałego mogą być nie tylko własne składniki majątkowe czy też kapitał obcy, ale również i dotacje. Może się jednak zdarzyć tak, że w wyniku określonego zdarzenia, część dotacji zostanie danemu podmiotowi cofnięta. Utrata takiej pomocy finansowej niesie za sobą określone konsekwencje na gruncie podatków dochodowych.

Jeden z najnowszych wyroków NSA z ...

Czytaj dalej

Centra B+R znów w centrum uwagi

Last update on 22 marca 2017.

Uruchomienie czy rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie to rodzaje projektów, które mogą liczyć na niesłabnący strumień dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zasady kolejnych naborów są aktualizowane, a kryteria modyfikowane o doświadczenia z poprzednich edycji konkursów. W związku z tym, że kolejny nabór, w którym na dofinansowania ...

Czytaj dalej

Dokumentację podatkową warto przygotować rzetelnie

Last update on 22 marca 2017.

Dokumentacja cen transferowych przygotowana w sposób nierzetelny nie stanowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższą tezę potwierdził w wyroku z dnia 13 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2288/14) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że tylko rzetelna i sporządzona „na bieżąco” dokumentacja dla transakcji ...

Czytaj dalej

Komornicy jako podatnicy VAT

Last update on 22 marca 2017.

W dniu 6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą opodatkowania komorników. W uchwale o sygn. I FPS 8/16 wskazano, że do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a nie ma ...

Czytaj dalej

Rejestracja spółki przez Internet

Last update on 17 marca 2017.

W związku ze stałym wzrostem liczby postępowań rejestracyjnych przed Wydziałami Gospodarczymi Sądów Rejonowych, ich digitalizacja jest jedną z możliwości przyspieszenia postępowań sądowych i sprostania wymogom obrotu gospodarczego. Od kilku lat funkcjonuje platforma Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiająca rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych oraz komandytowych poprzez system teleinformatyczny. Tzw. „Tryb S24” jest stale udoskonalany, obecnie oprócz rejestracji ...

Czytaj dalej

Dematerializacja akcji

Last update on 17 marca 2017.

Wraz z końcem stycznia br. na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) opublikowany został projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Proponowane zmiany dotyczą w szczególności dematerializacji akcji tj. pozbawienia papieru wartościowego jego materialnego nośnika i zastąpienia go zapisem elektronicznym w odpowiednim rejestrze. Dematerializacja ma objąć akcje wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

W uzasadnieniu do projektu ustawodawca wskazuje ...

Czytaj dalej

Udzielenie absolutorium

Last update on 15 marca 2017.

Jak co roku zbliża się czas, podczas którego wspólnicy (akcjonariusze) będą rozpatrywać sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy. Jednocześnie, w ramach zgromadzeń, wspólnicy podejmować będą uchwały odnośnie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. W niniejszym artykule wskażemy jak poprawnie przeprowadzić głosowania w przedmiocie absolutorium oraz jakie są ...

Czytaj dalej

Nowe znaczenie prawne objaśnień podatkowych wydawanych przez Ministerstwo Finansów

Last update on 21 lutego 2017.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w szczególności:

  1. dokonując ich interpretacji, z urzędu ...

Czytaj dalej

Odwrotny VAT w budownictwie: zmartwienia „podwykonawcy”

Last update on 21 lutego 2017.

Od 1 stycznia 2017 r. opodatkowanie na zasadzie odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadku świadczenia określonych usług związanych z budownictwem. Wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o VAT) usługi będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia w przypadku, gdy ich świadczenie ma miejsce pomiędzy podatnikami VAT czynnymi, a ...

Czytaj dalej

Portal Ministerstwa Finansów dotyczący cen transferowych

Last update on 21 lutego 2017.

Podatkowe trendy

W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej mówi się o problematyce cen transferowych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy prawne regulujące problematykę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – w szczególności w zakresie obowiązków dokumentacyjnych podatników. Jednocześnie administracja podatkowa wykazuje coraz większą aktywność w tym obszarze, a liczba prowadzonych kontroli dotyczących cen ...

Czytaj dalej